الکترود آما E307-15) 1803J)

تماس بگیرید

اﻟﻜﺘﺮود ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ و روﻛﺶ ﻛﺎري اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد . ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻮﻻد اوﺳﺘﻨﻴﺘﻲ ﻛﺮوم، ﻧﻴﻜﻞ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻓﺮﻳﺖ دﻟﺘﺎ  می باشد که تا دﻣﺎي 850  ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﻤﻲ زﻧﺪ

این الکترود محصول شرکت صنعتی آما و جزء پر مصرفترین الکترود های حال حاضر می باشد.

نام تجاری آن بر اساس نام گذاری شرکت آما 1803J میباشد.ولی کد جهانی آن که در بازار هم به این کد شناخته میشود E307-15 است.

مختصری از خواص و کاربرد آن به شرح زیر میباشد:

اﻟﻜﺘﺮود ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ و روﻛﺶ ﻛﺎري اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد . ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻮﻻد اوﺳﺘﻨﻴﺘﻲ ﻛﺮوم، ﻧﻴﻜﻞ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻓﺮﻳﺖ دﻟﺘﺎ  می باشد که تا دﻣﺎي 850  ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﻤﻲ زﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﻠﺰ ﺟﻮش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮك ﺧﻮردن، ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﺑﺪﺟﻮش، ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﺗﻨﺶ ﮔﻴﺮ روي ﻓﻠﺰات ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺗﺮك و ﻳﺎ ﻣﻮاردي ﻛﻪ روﻛﺸﻲ ﺳﺨﺖ انجام می شود ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﮔﻴﺮد. بالاترین دمای کاری حدود 300 درجه سانتیگراد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻟﻜﺘﺮود AMA 1604G استفاده شود. فلز ﺟﻮش اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮود ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎر ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻣﻲباشد.

توصیه های ایمنی:

دود و گازهای متصاعد شده در هنگام جوشکاری می تواند برای سلامتی شما زیان آور باشد.
اشعه جوشکاری ممکن است علاوه بر آسیب به چشم ،باعث سوختگی پوست نیز بشود.
شوک الکتریکی می تواند به صدمه جانی منجر شود.
دستور العمل های تولید کننده و اطلاعات مربوط به ایمنی مواد و همچنین دستورالعمل های حفاظت و ایمنی کارفرمای خود را مطالعه و مورد استفاده قرار دهید.
سر خود را از محدوده گازهای متصاعد شده هنگام جوشکاری دور نگهدارید.
برای جلوگیری از تنفس دود و گاز و خارج نمودن آنان از محیط جوشکاری ،از وسایل تهویه مناسب استفاده نمایید.
از تماس با قسمت های الکتریکی خودداری نمایید.
به نکات ایمنی و حفاظتی جوشکاری ، طبق دستورالعمل صادره توسط سازمان های ذیربط وجه کنید.

 

ملاحظات:

  • ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺠﺪد: ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 300 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  • در ﻣﻮرد ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﺑﺪون آﻟﻴﺎژ ﺑﻴﺶ از 0.25 درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق و ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ، ﭘﻴﺸﮕﺮم ﻛﺮدن ﺑﻴﻦ 150 ﺗﺎ 300 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﺷﻮد.
  • در ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﻴﺶ از 300 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻣﻨﮕﻨﺰدار ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﻧﺮﻣﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ می دﻫﻨﺪ و ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮان اﺗﺼﺎل ﺧﻮب و ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮي ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻣﻨﮕﻨﺰدار ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار گیرند:

الف-  در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ  سنگ زدن ﻳﻚ ﺷﻴﺎر ﺗﻤﻴﺰ اﻳﺠﺎد می ﮔﺮدد.

ب-  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زاﻳﺪه ﺑﺎ  سنگ زدن ﺑﺮﻃﺮف گردد.

ج- ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روﻏﻦ، زنگ زدﮔﻲ و ﮔﺮد و ﺧﺎك ﻛﺎﻣﻼ پاک شود.

د- ﮔﺮده ﺟﻮش ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزك و ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺑﺪون ﻧﻮﺳﺎن باشد.

ه- ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ خنک شدن رﻋﺎﻳﺖ گردد.

و-  از اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﺑﺎ قطر ﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده شود.

ح- به هیچ وجه ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﺟﻮﺷﻜﺎري را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﮕﺮم کرد.

تاییدیه: لویدز رجیستر لندن

توضیحات تکمیلی

نوع و مقدار جریان متناسب با الکترود

DC , الکترود به قطب مثبت وصل شود

کربن

0/12

منگنز

6

سیلیسیم

0/4

ازدیاد طول

35

استحکام تسلیم

400

استحکام کششی

650

طول الکترود (میلیمتر)

250
300
350 mm

کشور سازنده

ایران

گواهینامه ها

گواهینامه ISO9001-2000 از شرکت DNV.
گواهینامه هایی از شرکت های بین المللی نظیر BV,GL.
لویدزر رجیستر لندن (LR).
موسسه استاندارد ایران.

مقاومت به ضربه

100=+20˚C
60=+60˚C

موارد مورد استفاده

جوشکاری فولاد های غیر همجنس و روکش کاری

نام شرکت

شرکت صنعتی آما

نوع بسته بندی

پلاستیکی

حالات جوشکاری

جوش افقی
جوش بالاسر
جوش تخت
جوش سربالا

واحد

کیلوگرم

وزن محصول

بسته ی بیست کیلویی شامل هست بسته ی 2.5 کلویی

کرومیوم

19

نیکل

9

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکترود آما E307-15) 1803J)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکترود آما E307-15) 1803J)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *