الکترود 6013 یزد

شـرکت تولیـدی و صنعتـی الکتـرود یـزد از سـال 1354 بـا هـدف تولیـد انـواع الکترودهـای جوشـکاری بـا قـوس الکتریکـی آغاز
بـه کار نمـود. طـی چنـد دهـه گذشـته بسـته بـه نیـاز و شـرایط، مراحـل مختلـف توسـعه را پشـت سـر گـذارد.

الکترود 6013 یزد

شـرکت تولیـدی و صنعتـی الکتـرود یـزد( تولید کننده انواع الکترود از جمله الکترود 6013 یزد) از سـال 1354 بـا هـدف تولیـد انـواع الکترودهـای جوشـکاری بـا قـوس الکتریکـی آغاز بـه کار نمـود. طـی چنـد دهـه گذشـته بسـته بـه نیـاز و شـرایط، مراحـل مختلـف توسـعه را پشـت سـر گـذارد. بعـد از انقـاب بـا هـدف خودکفایـی کشـور، دانـش تولیـد را بـه دسـت آورد و محصـوالت خـود را بـا طراحـی کامـا ایرانـی تولیـد نمـود تـا بـا حداکثـر تـوان نیازهـای کشـور را بـا ارائـه محصـوالت داخلـی مرتفـع نمایـد.

در دوران سـازندگی تـا بـه امـروز، بـا سـرمایه گـذاری در پـروژه هـای مختلـف تحقیـق و توسـعه، تولیـدات خـود را بـه مراحـل
بسـیار مناسـبی از کیفیـت رسـاند و موفـق بـه اخـذ تائیدیـه هـای فنـی از موسسـات بنـام اروپایـی شـد. همچنیـن در دو دهـهی
اخیـر بـا ارائـه انـواع الکترودهـای تخصصـی بـه پـروژه هـای کشـتی سـازی، سـاخت پاالیشـگاه، سـاخت مخـازن، سـکوهای
دریایـی، خطـوط سراسـری انتقـال آب، گاز و نفـت افتخـار حضـور در ایـن پـروژه هـای ملـی را داشـته اسـت.
در حـال حاضـر تولیـدات شـرکت الکتـرود یـزد در دسـته هـای SAW – GTAW – GMAW – SMAW در عالـی تریـن سـطح
کیفـی مـی باشـد و محصـوالت فـوق بارهـا مـورد تسـت و آزمونهـای اسـتاندارد و قوانیـن موسسـات بیـن المللـی و داخلـی قـرار
گرفتـه اسـت.

– اخـذ تائیدیـه فنـی از موسسـات DNV نـروژ ، GL آلمـان ، BV فرانسـه، واحدهـای بازرسـی شـرکت ملـی گاز ایـران، شـرکت
ملـی نفـت ایـران، صنایـع ماشـین سـازی، کشـتی سـازی، پایانـه هـای نفتـی.
– پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی، زیست محیطی و آزمایشگاه از سال 1378 تا کنون
ISO10002-ISO17025-TS29001 ISO-OHSAS18001-ISO14001-ISO9001
– اخذ تندیس از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
– اخذ تائیدیه استاندارد NACE از موسسه NORD TUV برای الکترودهای سلولزی و قلیایی
– اخـذ تائیدیـه فعالیـت بـه عنـوان آزمایشـگاه همـکار موسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی ایـران همگـی در راسـتای تکریـم
بهتـر مشـتریان محتـرم انجـام شـده اسـت.
در بـاور مجموعـه الکتـرود یـزد، مانـدگاری تنهـا بـا ارائـه یـک محصـول بـا کیفیـت بـه دسـت نمیآیـد. مـا بـا نیـاز هـای آینـده
صنعـت ایـران، بـه تولیـد امـروز میپردازیـم.

 

برای اطلاعات بیشتر درمورد الکترود 6013 یزد اینجا کلیک کنید.

توضیحات تکمیلی

کشور سازنده

ایران

موارد مورد استفاده

اسکلت های فلزی و سوله سازان

نام شرکت

شرکت صنعتی یزد

نوع بسته بندی

کارتن مقوایی

وزن محصول

هر کارتن 20 کیلوگرم شامل 4 بسته 5 کیلوگرمی

واحد

کیلوگرم

حالات جوشکاری

تمام حالات

قطر

3.2

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکترود 6013 یزد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکترود 6013 یزد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *