الکترود 6013 یزد

۱۰۴,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال

شـرکت تولیـدی و صنعتـی الکتـرود یـزد از سـال 1354 بـا هـدف تولیـد انـواع الکترودهـای جوشـکاری بـا قـوس الکتریکـی آغاز
بـه کار نمـود. طـی چنـد دهـه گذشـته بسـته بـه نیـاز و شـرایط، مراحـل مختلـف توسـعه را پشـت سـر گـذارد.

صاف

کیلوگرم

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , برچسب:
0/5 (0 نظر)