الکترود 6013 یزد

شـرکت تولیـدی و صنعتـی الکتـرود یـزد از سـال 1354 بـا هـدف تولیـد انـواع الکترودهـای جوشـکاری بـا قـوس الکتریکـی آغاز
بـه کار نمـود. طـی چنـد دهـه گذشـته بسـته بـه نیـاز و شـرایط، مراحـل مختلـف توسـعه را پشـت سـر گـذارد.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , برچسب:
0/5 (0 نظر)